Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama Ve Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. KVKK uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, müşterilerini ve iş ortaklarını aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır.

Idenfit Kişisel Verilerin Korunması Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, şirketimiz tarafından, veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.

Bu kapsamda şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen kanun ve yönetmelikler gereğince şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Şirketimizin çağrı merkezinin aranması veya internet sayfasının kullanılması ve/veya şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.
 • Idenfit Kişisel Verilerin Toplanma Ve Saklanma Yöntemi

  Kişisel verilerinizin işlenme amacı; kurulan iş ilişkileri dahilinde, alımını yapmış olduğunuz ürün, yazılım veya hizmete ilişkin operasyonel gerekliliklerin yürütülebilmesi içindir.

 • Firmanız / kurumunuz ile ticari ilişkilerimiz kapsam ve dahilinde,
 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı ve sınırlı şekilde,
 • İş ortaklığı ile kurulan ve ifa edilen sözleşme ile doğrudan ve ilgili olarak sunduğumuz hizmetle bağlantılı ve meşru olarak işlenmektedir.
 • Yukarıda belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ve gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri alınarak; sözlü, yazılı ve/ veya elektronik ortamda vermiş olduğunuz kişisel verileriniz işlenebilecektir.

  Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Şirketimiz tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

  Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz imha edilerek anonimleştirilmeyecektir.

  Kişisel verileriniz operasyonel gereklilikler nedeniyle çözüm ortaklarımız ve yasal mevzuat gereği bilgi verilmesi zorunlu olan idari ya da resmî kurumlarla paylaşılabilir. Bunun haricinde 3. şahıslarla paylaşılmayacak, yurt dışına paylaşım ve aktarım yapılmayacaktır.

  KVKK’NIN 11. Maddesi Gereği Haklarınız

  Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 • Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için [email protected] e-posta adresinden dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.